Ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο φωτοβολταϊκού πάρκου 'Metro Energy'
Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα 'Metro Energy'
αντλίες θερμότητας

Αγροτικά φωτοβολταϊκά: ο παραλογισμός με το net metering και η επαγγελματική ιδιότητα - 9/6/2015

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν είναι ασύμβατα με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων στην ίδια επιφάνεια.

Οι αναλυτές συμφωνούν ότι στη χώρα μας η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού με το σύστημα αυτοπαραγωγής με net metering είναι απόλυτα συμβατό με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αφού μπορεί να δώσει στους αγρότες τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά το ενεργειακό κόστος παραγωγής και συγκεκριμένα με τη χρήση τους στην τροφοδοσία γεωργικών αντλησιοστασίων.

Το πρόβλημα είναι ότι παλαιότερες ρυθμίσεις εμποδίζουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για πολλές αγροτικές εφαρμογές αφού ο  νόμος 4015/2011 απαγορεύει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλές παραγωγικότητας.

Όμως όλες οι αρδευόμενες εκτάσεις θεωρούνται γαίες υψηλής παραγωγικότητας, οπότε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού από επαγγελματία αγρότη για να καλύψει τη ζήτηση μιας αντλίας στο χωράφι του ή από έναν Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) ή Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) για τις ανάγκες ενός αντλιοστασίου είναι πρακτικά αδύνατη.

Όπως αναφέρει το agro24, η ισχύουσα διάταξη του Ν.4015/2011 διατυπώθηκε κατά τρόπο που ακύρωσε τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε μικρό (ούτως ή άλλως) τμήμα των γαιών υψηλής παραγωγικότητας (1%), όπως αρχικά προέβλεπε ο Ν.3851/2010. Ενώ το άρθρο 21 του Ν.4015/2011 προσπάθησε να λύσει πρακτικά προβλήματα που σχετίζονται με τη μεταβίβαση ακινήτων σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας, στην πράξη ακύρωσε τις πρόνοιες του Ν.3851/2010 που επέτρεπε την εγκατάσταση ΑΠΕ σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας και σε ποσοστό έως 1% επί της συνολικής αγροτικής έκτασης κάθε Νομού.

Επιπλέον, να επισημάνουμε πως σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας επιτρέπεται, ούτως ή άλλως, η όδευση γραμμών μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, οι δε καλλιέργειες εξυπηρετούνται απ’ αυτές καταναλώνοντας μεταξύ άλλων ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία των αντλιών που απαιτούνται για άρδευση.

Με άλλα λόγια επιτρέπεται η υποδομή για μεταφορά και κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά όχι για η επιτόπια παραγωγή της και μάλιστα με καθαρές τεχνολογίες όπως είναι τα φωτοβολταϊκά.

Για τους παραπάνω λόγους ο ΣΕΦ έχει προτείνει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης να τροποποιήσει το νόμο, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν το net metering και οι αγρότες.

—Προθεσμία δήλωσης διατήρησης της ιδιότητας του αγρότη

Περιθώριο μέχρι τις 10 Ιουνίου για την υποβολή της δήλωσης διατήρησης ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη δίνει στους παραγωγούς με φωτοβολταϊκά το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης με ειδική πρόβλεψη σε άρθρο (αρθ. 14) που συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τις βοσκήσιμες γαίες.

Υπενθυμίζεται ότι προηγούμενη προθεσμία ήταν η 31η Μαρτίου 2015 ωστόσο αρκετοί αγρότες δεν είχαν προλάβει να υποβάλουν εγκαίρως τη δήλωση.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 14.00.

Αναλυτικά, η αιτιολογική έκθεση για το προτεινόμενο άρθρο 14 (κεφάλαιο Β: Λοιπές ρυθμίσεις) στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α΄ 85) θεσπίστηκε η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο της υποβολής έτος.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, και όσον αφορά στο έτος 2014, δίδεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης, πέραν της 31.3.2015 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και τούτο διότι κατά το έτος 2015 που είναι το πρώτο έτος εφαρμογής της ρύθμισης, μεγάλος αριθμός αγροτών, είτε λόγω έλλειψης ενημέρωσης είτε εκ παραδρομής και μη εξοικείωσης με την τεχνολογία, δεν υπέβαλε εμπρόθεσμα της ως άνω δήλωση. Για το λόγω αυτό κρίνεται εύλογη και αναγκαία η εν λόγω παράταση.

—Τι αναφέρει το σχετικό άρθρο

Το άρθρο 14 αναφέρει τα εξής:

-Ρυθμίσεις για κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014, ειδικά για το έτος 2014 δύναται να υποβληθούν εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2014 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α της περίπτωσης 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014.

Τυχόν καθορισμός τιμής αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που έχει γίνει, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την υποβολή δήλωσης, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά των ανωτέρω, υποβολή αυτής.

econews

Το Πρόγραμμα Απόλλων κάνει τις ΑΠΕ φθηνότερες από τον λιγνίτη - 5/6/2015

Ένα νέο σχέδιο ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής ανάλογο με την κούρσα του διαστήματος που οδήγησε στην πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη ανακοινώθηκε χθες Τρίτη 2 Ιουνίου 2015.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα “Απόλλων” που έχει την ίδια ονομασία με την αμερικανική αποστολή Apollo 11 που έστειλε τους Μπαζ Όλντριν και Νηλ Άρμστρονγκ στη Σελήνη φιλοδοξεί να καταστήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φθηνότερες από τον λιθάνθρακα και τον λιγνίτη ως τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής στα επόμενα δέκα χρόνια.

Το Πρόγραμμα Απόλλων αποτελεί πνευματικό τέκνο επιφανών βρετανών επιστημόνων, οικονομολόγων και επιχειρηματιών, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της βρετανικής αποστολής για το Κλίμα, Σερ Ντέιβιντ Κινγκ, ο Λόρδος Νίκολας Στερν, ο Λόρδος Άντερ Τέρνερ και ο πρώην επικεφαλής της BP, Λόρδος Τζον Μπράουν.

Φιλοδοξία του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει κονδύλια της τάξης των 15 δισ. στερλινών ετησίως (πάνω από 20 δισ. Ευρώ) για την έρευνα, την ανάπτυξη και τη δοκιμή συστημάτων παραγωγής καθαρής ενέργειας και αποθήκευσης, χρηματοδότηση αντίστοιχη με εκείνη που διέθεσαν οι αμερικανοί στις διαστημικές αποστολές Apollo για να στείλουν ανθρώπους στο φεγγάρι.

Πρόκειται για διπλασιασμό των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης για ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας και έξυπνα δίκτυα που σήμερα ανέρχεται σε μόλις 2% της συνολικής χρηματοδότησης για ερευνητικούς σκοπούς.

Οι χώρες που θα συμμετάσχουν θα κληθούν να δεσμεύσουν το 0,02% του ΑΕΠ τους σε Έρευνα και Ανάπτυξη και θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε μια παγκόσμια επιτροπή που θα συντονίσει και θα διοικήσει την έρευνα ώστε να αποφευχθεί η διπλή δουλειά.

Ο Κινγκ δήλωσε ότι οι ΑΠΕ ήδη πλεονεκτούν έναντι των ορυκτών καυσίμων ως προς την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την μείωση των ρύπων του θερμοκηπίου που επιταχύνουν τις κλιματικές αλλαγές. Όταν όμως οι ΑΠΕ γίνουν φθηνότερες από τον άνθρακα “θα έχουμε κερδίσει τη μητέρα των μαχών” δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης, αποκάλυψε ότι μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα έχουν εκδηλώσει χώρες της ΕΕ, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Μεξικό, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδία και η Κίνα και αναμένονται επίσημες δεσμεύσεις υποστήριξης τον προσεχή Νοέμβριο, ένα μήνα πριν από την κρίσιμη διάσκεψη για το Κλίμα που θα λάβει χώρα στο Παρίσι.

Μάλιστα, το σχέδιο βρέθηκε στην ατζέντα των υπουργών Ενέργειας των G7 και θα συζητηθεί και από τους επικεφαλής των πλουσιότερων χωρών του κόσμου που θα συναντηθούν στη Γερμανία στις 7 Ιουνίου.

Η βελτίωση των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας τόσο σε οικιακή όσο και σε εθνική κλίμακα αποτελεί το βασικό βήμα για την αντιμετώπιση της διαλείπουσας παραγωγής της καθαρής ενέργειας, η οποία εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες (συννεφιά, νηνεμία κλπ).

Οι τεχνολογίες αποθήκευσης με προοπτικές είναι οι μπαταρίες, η αποθήκευση θερμότητας στο νερό, στο έδαφος ή σε λιωμένο αλάτι, ο πεπιεσμένος αέρας, τα συστήματα αποθήκευσης κινητικής ενέργειας και οι κυψέλες καυσίμου υδρογόνου.

econews

''Εξοικονομώ'': Επανεκκίνηση, δικαιούχοι & επιδοτήσεις - 29/5/2015

 

To νέο "Εξοικονομώ κατ' οίκον" ετοιμάζει την περίοδο αυτή το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης με στόχο να απευθυνθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες από τις πιο χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται αλλαγές στα εισοδηματικά κλιμάκια των δικαιούχων, με ενδεχόμενη κατάργηση του πολύ υψηλού κλιμακίου για τα νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα ως 80.000 ευρώ αλλά και αλλαγές όσον αφορά στο ύψος των ενισχύσεων, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές

Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και ενισχύει έργα όπως οι παρεμβάσεις για την αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα σύγχρονα ενεργειακά, η τοποθέτηση μονώσεων, η αλλαγή των συστημάτων θέρμανσης μέχρι του συνολικού ποσού των 15.000 ευρώ.

Η νέα εκδοχή του, που αναμένεται να "τρέξει" από τον Σεπτέμβριο- Οκτώβριο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και προς τον σκοπό αυτό έχουν δεσμευτεί κονδύλια ύψους 260 εκατ. ευρώ, ποσό που ενδέχεται να αυξηθεί αν συνυπολογιστεί ο "κουμπαράς" που δημιουργείται από την αποπληρωμή των δανείων του προηγούμενου προγράμματος. Με βάση τον τρόπο που τρέχουν οι "επιστροφές" από τα δάνεια εκτιμάται ότι συνολικά μπορεί να διαμορφωθεί ένα "ταμείο" ύψους 80 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μία διαδικασία, που προβλέπεται από τον αρχικό σχεδιασμό του "Εξοικονομώ" και περιλαμβάνεται στις συμβάσεις με τις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η πρώτη φάση του "Εξοικονομώ", της περιόδου 2007-2014, συγκέντρωσε πάνω από 75.000 αιτήσεις. Για τις 50.000 έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις υπαγωγής, ενώ εκκρεμούν πάνω από 25.000 αιτήσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις. Αυτές θα εξεταστούν με το νέο πρόγραμμα, ενώ όπως διαβεβαιώνουν κύκλοι του υπουργείου δεν υπάρχει ενδεχόμενο να απενταχθεί αίτηση για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση υπαγωγής, εξ αιτίας των αλλαγών στις προδιαγραφές του προγράμματος.

Αν και ακόμα τίποτα δεν έχει αποφασιστεί και το όλο θέμα βρίσκεται υπό εξέταση, ισχυρό είναι το ενδεχόμενο να καταργηθεί το υψηλό εισοδηματικό κλιμάκιο, βάσει του οποίου δικαιούχοι του προγράμματος ήταν νοικοκυριά με ατομικό εισόδημα ως 60.000 ευρώ ετησίως ή οικογενειακό εισόδημα ως 80.000 ευρώ ετησίως. Για την κατηγορία αυτή προβλεπόταν επιδότηση 15% του έργου και χορήγηση άτοκου δανείου για το υπόλοιπο.

Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία, προκύπτει ότι έτσι ή αλλιώς στην υψηλή κατηγορία δεν είχαν υποβληθεί παρά ελάχιστες αιτήσεις , γύρω στις 400-500.

Από την άλλη πλευρά, οι δύο επόμενες κατηγορίες και κυρίως η χαμηλή, για εισοδήματα ως 12.000 ευρώ ετησίως ατομικό και 20.000 ευρώ ετησίως οικογενειακό ήταν εκείνες για τις οποίες υποβλήθηκαν οι περισσότερες αιτήσεις σε μία αναλογία περίπου 60 – 40 υπέρ της χαμηλής, σε σχέση με την μεσαία, που αφορούσε σε ετήσια εισοδήματα ως 40.000 ευρώ ατομικό ή 60.000 ευρώ οικογενειακό.

Η επιδότηση για το μεσαίο κλιμάκιο έφθανε στο 35% και για το υπόλοιπο προβλεπόταν άτοκο δάνειο.

Η χαμηλή κατηγορία είχε και τη μεγαλύτερη επιδότηση, στο 70% της αξίας του έργου- επιχορήγηση που μάλλον θα αναπροσαρμοστεί προς τα κάτω-, ενώ για το υπόλοιπο ποσό ο δικαιούχος μπορούσε να πάρει άτοκο δάνειο από τις τράπεζες.

Η κατηγορία αυτή είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο παρελθόν, καθώς θεωρείται ότι άτομα με πραγματικό εισόδημα 12.000 ευρώ το χρόνο είναι δύσκολο ως απίθανο να προβούν σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του σπιτιού τους. Γι' αυτό και επικρίθηκε από πολλούς ότι ουσιαστικά επιβράβευσε άτομα με μεγαλύτερα εισοδήματα που όμως δήλωναν λιγότερα. Η αδυναμία αυτή του προγράμματος, εκτιμάται ότι δεν θα μπορέσει να διορθωθεί ούτε στο επόμενο, αφού το υπουργείο ΠΑΠΕΝ δεν μπορεί να προβεί σε τέτοιου είδους ελέγχους, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο του υπουργείου Οικονομικών.

Τέλος, όσον αφορά το πότε θα τρέξει το νέο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μάλλον θα πρέπει να περιμένουν μερικούς μήνες ακόμα..,αφού προϋπόθεση δεν είναι μόνον να οριστικοποιηθούν οι τροποποιήσεις στις προδιαγραφές από το υπουργείο Παραγωγικής Αναυγκρότησης αλλά να τρέξουν και οι διαδικασίες του νέου ΕΣΠΑ, να βγεί η νέα πρόσκληση, να συσταθούν οι Επιτροπές Παρακολούθησης, να γίνει η πρόσκληση προς τις τράπεζες που θα συμμετάσχουν κλπ.

B2Green

 

Τροποποιήσεις στο «Εξοικονομώ κατ' οίκον» υπέρ των ασθενέστερων - 25/5/2015

Τον προσανατολισμό του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ' οίκον» προς τα ασθενέστερα στρώματα της κοινωνίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτης Λαφαζάνης.
 
Απαντώντας σε ερωτήσεις των βουλευτών Δημήτρη Κωνσταντόπουλου (ΠΑΣΟΚ) και Σπύρου Δανέλλη (Ποτάμι) σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών του προγράμματος, ο κ. Λαφαζάνης επισήμανε ότι οι καθυστερήσεις σημειώνονται από καιρό και για αυτές δεν ευθύνεται η σημερινή κυβέρνηση, ενώ σημείωσε ότι είχαν γίνει περισσότερες αιτήσεις από αυτές που μπορούσε να καλύψει το πρόγραμμα.

Πάντως, ανέφερε ο κ. Λαφαζάνης, από την πλευρά της κυβέρνησης «γίνονται προσπάθειες να καταβάλλονται και οι επιχορηγήσεις και οι δανειακές δόσεις (που σχετίζονται με το πρόγραμμα), τα παράπονα έχουν μειωθεί, και θα κάνουμε ακόμα περισσότερα για να αποκατασταθεί πλήρως το πρόγραμμα».

Εξάλλου, ο υπουργός ΠΑΠΕΝ σημείωσε ότι στο πλαίσιο των συνθηκών κρίσης που βιώνει η χώρα, πληθαίνουν οι άνθρωποι που δεν έχουν στέγη -άρα, αναρωτήθηκε, τι να εξοικονομήσουν;- και υπάρχουν νοικοκυριά ενεργειακά εξαθλιωμένα.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι καταργούμε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκον». Το πρόγραμμα θα αναθερμανθεί και θα προσανατολιστεί προς τα πιο φτωχά στρώματα της κοινωνίας», τόνισε.

Οι ΑΠΕ πρώτες στις νέες θέσεις εργασίας με ηγέτη τα φωτοβολταϊκά

Οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ενός τεράστιου κοινωνικού προβλήματος που μαστίζει τόσο τις αναπτυσσόμενες όσο και τις ανεπτυγμένες χώρες: αυτό της ανεργίας και της αδυναμίας δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς απολαβές.

Σε όλο τον κόσμο, η δημιουργία θέσεων εργασίας από τον κλάδο των ΑΠΕ είναι ταχύτερη από το μέσο όρο των οικονομιών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ανανεώσιμης Ενέργειας (International Renewable Energy Agency -IRENA) αυτή τη στιγμή απασχολούνται περίπου 7,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην “αλυσίδα αξίας” των ΑΠΕ, 18% περισσότεροι από τα 6,5 εκατομμύρια του 2014.

Σε επίπεδο τεχνολογίας, ο καλύτερος “καθαρός” εργοδότης είναι τα φωτοβολταϊκά με τους περισσότερους εργαζόμενους να απασχολούνται σε υπηρεσίες λιανικής όπως η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι περισσότεροι εργαζόμενοι στις ΑΠΕ βρίσκονται στην Κίνα και ακολουθούν η Βραζιλία, οι ΗΠΑ, η Ινδία, η Γερμανία, η Ινδονησία, η Ιαπωνία, η Γαλλία, το Μπανγκλαντές και η Κολομβία.

Σύμφωνα με την IRENA, οι ΑΠΕ δημιουργούν θέσεις εργασίας με ρυθμό διπλάσιο από τα ορυκτά καύσιμα και πέρα από την ηλεκτροπαραγωγή επιτυγχάνουν τον περιορισμό των ρύπων του θερμοκηπίου και προλαμβάνουν την καταστροφή των οικοσυστημάτων και της υποβάθμισης των φυσικών πόρων.

econews

Facebook 1350547725 Twitter 1350547063 YouTube 1350547169 RSS

prosfores2

buy-photovoltaics sell-photovoltaics

map greece2

cert2

sef2

brands